دسته بندی - اپلیکیشن

گوشی های همراه دیگر تنها وسیله ای برای ایجاد ارتباط و ارسال پیامک نیستند و از همین وسیله کوچک و همیشه همراه با کمک انواع اپلیکیشن می توان کارهای بسیار زیادی انجام داد.

البان با مطالب دسته بندی اپلیکیشن به کاربران انواع اپ ها را برای استفاده بهتر از امکانات گوشی معرفی می کند. البان همواره از اینکه به او اپی معرفی کنید نیز استقبال می کند و سعی خواهد کرد در مورد آن نیز مطلبی منتشر کند.